วิสัยทัศน์

มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

พันธกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำและเข้าถึงได้ทุกคน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ บนบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

วัตถุประสงค์

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสีเขียว

Greenovation Learning Center พื้นที่บอกเล่าประวัติความเป็นมา ภาพรวมธุรกิจ ที่จะจุดประกายการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและพลังงานสีเขียว ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ กรุงเทพมหานคร