ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสีเขียว
(GREENOVATION LEARNING CENTER)

อาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
LEED Platinum (Commercial Interior)
สะท้อนวิสัยทัศน์ Evolving Greenovation
เพื่อเป็นอาคารต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม

Welcome to

GREENOVATION LEARNING CENTER

Inside the largest LEED Platinum [Commercial Interior] office building in Thailand.
Reflecting the vision of Evolving Greenovation
As a model for sustainable business and environmental stewardship.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสีเขียว
(GREENOVATION LEARNING CENTER)

อาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
LEED Platinum (Commercial Interior)
สะท้อนวิสัยทัศน์ Evolving Greenovation
เพื่อเป็นอาคารต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม

Welcome to

GREENOVATION LEARNING CENTER

Inside the largest LEED Platinum [Commercial Interior] office building in Thailand.
Reflecting the vision of Evolving Greenovation
As a model for sustainable business and environmental stewardship.

IMG-OUR

นวัตกรรมสีเขียว
(Greenovation)

มุ่งเน้นสร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรมสีเขียว
รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทย ที่ทุกคนสามารถ
ใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

GREENOVATION

Focused on Green Innovation,
where new economic development
is driven by sustainability
and innovation.

นวัตกรรมสีเขียว
(Greenovation)

มุ่งเน้นสร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรมสีเขียว
รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทย ที่ทุกคนสามารถ
ใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

GREENOVATION

Focused on Green Innovation,
where new economic development
is driven by sustainability
and innovation.

IMG-OUR