โซน 1
WELCOME

ยินดีต้อนรับสู่ Welcome Zone
ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรบางจาก

Zone 1
WELCOME

Vision, Mission, and Core Values
of Bangchak Corporation.
โซน 1
WELCOME

ยินดีต้อนรับสู่ Welcome Zone
ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรบางจาก

Zone 1
WELCOME

Vision, Mission, and Core Values
of Bangchak Corporation.

IMG-OUR

โซน 2
JOURNEY
กว่า 30 ปีบางจาก

ประวัติความเป็นมาของบางจาก
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา

Zone 2
JOURNEY

History of Bangchak
Over the past 30 years
โซน 2
JOURNEY
กว่า 30 ปีบางจาก

ประวัติความเป็นมาของบางจาก
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา

Zone 2
JOURNEY

History of Bangchak
Over the past 30 years

IMG-OUR

โซน 3
BCP WAY
วิถีบางจาก

เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่บางจากฯได้น้อมนำมาใช้

Zone 3
BCP WAY

Bangchak’s interpretation of King Bhumibol’s
Sufficiency Economy Philosophy (SEP).
โซน 3
BCP WAY
วิถีบางจาก

เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่บางจากฯได้น้อมนำมาใช้

Zone 3
BCP WAY

Bangchak’s interpretation of King Bhumibol’s
Sufficiency Economy Philosophy (SEP).

IMG-OUR

โซน 4
BUSINESS ZONE
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

Resources(ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่)
Refinery(ธุรกิจโรงกลั่น)
Retail(ธุรกิจการตลาด)
Responsibility(ความรับผิดชอบต่อสังคม)
Renewables(พลังงานหมุนเวียนและผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์)

Zone 4
BUSINESS ZONE
Business and Social Responsibility

Resources (natural resources and innovations)
Refinery (refinery business)
Retail (marketing business)
Responsibility (social responsibility)
Renewables (renewable and bio-based energy)
โซน 4
BUSINESS ZONE
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

Resources
(ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่)
Refinery
(ธุรกิจโรงกลั่น)
Retail
(ธุรกิจการตลาด)
Responsibility
(ความรับผิดชอบต่อสังคม)
Renewables
(พลังงานหมุนเวียนและผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์)

Zone 4
BUSINESS ZONE
Business and Social Responsibility

Resources
(natural resources and innovations)
Refinery
(refinery business)
Retail
(marketing business)
Responsibility
(social responsibility)
Renewables
(renewable and bio-based energy)

IMG-OUR

โซน 5
FUTURE
โลกอนาคต

การใช้ชีวิตประจำวันด้วยการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในอนาคตมาทำให้ชีวิตดีและง่ายขึ้น

Zone 5
FUTURE

Daily convenience of innovation and technology towards life.
Convergence of nature and technology through Greenovation.
โซน 5
FUTURE
โลกอนาคต

การใช้ชีวิตประจำวันด้วยการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในอนาคตมาทำให้ชีวิตดีและง่ายขึ้น

Zone 5
FUTURE

Daily convenience of innovation and technology towards life.
Convergence of nature and technology through Greenovation.

IMG-OUR

โซน 6
GARDEN
กลับสู่ธรรมชาติ

พื้นที่สีเขียวให้ความรู้สึกกลับคืนสู่ธรรมชาติ ไม่ว่าโลกเรานั้น
จะไปไกลแค่ไหน แต่ธรรมชาติก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงต้องรักษาไว้
ให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป

Zone 6
GARDEN

No matter how far the world develops,
maintaining the natural environment
is important for the next generation.
โซน 6
GARDEN
กลับสู่ธรรมชาติ

พื้นที่สีเขียวให้ความรู้สึกกลับคืนสู่ธรรมชาติ ไม่ว่าโลกเรานั้น
จะไปไกลแค่ไหน แต่ธรรมชาติก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงต้องรักษาไว้
ให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป

Zone 6
GARDEN

No matter how far the world develops,
maintaining the natural environment
is important for the next generation.

IMG-OUR